Amnesty International: Israel

תגובת סניף אמנסטי אינטרנשיונל ישראל בנושא מדיניות התנועה באשר לא/נשים בזנות:

בהצבעה שקיימה האסיפה העולמית של התנועה, התקבלה עמדה הקוראת לאי-הפללה מלאה – בכלל זה של לקוחות וצדדים שלישים, ובלבד שאינם כרוכים בפגיעה בא/נשים בזנות ובהפרת זכויות האדם שלהם/ן. כמו-כן, העמדה שנתקבלה ממשיכה ומדגישה את התנגדות התנועה לסחר בבני אדם, לניצול מיני של קטינים, ולכל צורה של כפיית מין על אדם בניגוד לרצונו/ה. סניף ישראל התנגד מאז ראשית תהליך ההתיעצות של התנועה לעמדת אי-ההפללה המלאה שנתקבלה. עמדת הסניף הישראלי כפי שהובעה בנייר עמדה קראה לאימוץ ״המודל השבדי״ של הפללת הלקוח וצדדים שלישיים.

יונתן גר, מנכ״ל אמנסטי אינטרנשיונל ישראל אמר היום מדבלין כי ״ביחס להצעת החוק להפללת לקוחות הזנות הנדונה כעת בישראל, סניף אמנסטי ישראל אינו רואה סיבה להתנגד להצעת החוק, ולא יפעל כנגדה, בהיותה צעד חשוב בכיוון של צמצום הפגיעה והפרת זכויות האדם של א/נשים בזנות בישראל.״

“בכל מקרה, יש לזכור שמשני צדי הדיון הזה ניצבים א/נשים אשר שואפים להגן על זכויות האדם של א/נשים בזנות, וכי כל העמדות השואפות למטרה זו הינן חשובות וראויות״, הוסיף גר.

רקע:     …

 

You can see the rest of this post on Amnesty International Israel’s Facebook page.

One thought on “Amnesty International: Israel”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s